Logo Ucloud

Тестовий період

Умови надання тестового періоду

Тестовий період є наданням юридичним особам, фізичним особам – підприємцям або фізичним особам можливості оцінки придатності послуг в сфері інформатизації (далі – Послуги), що надаються ТОВ «ТОРГОВІ СИСТЕМИ» (далі – Виконавець) за допомогою Інформаційної системи Виконавця, для задоволення ділових потреб потенційного замовника.

Терміни та визначення

Інформаційна системи Виконавця – програмно – апаратний комплекс, який використовується Виконавцем для надання та обліку послуг.

Потенційний замовник – будь-яка фізична особа, юридична особа або фізична особа – підприємець, зареєстрований в установленому законом порядку і здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, що здійснила реєстрацію в Інформаційній системі Виконавця (створення будь – якої облікового запису шляхом надання необхідної для реєстрації інформації ) і безумовно погодилася виконувати всі умови надання тестового періоду.

Сторони – Виконавець або Потенційний замовник, а кожна окремо – Сторона.

1. Загальні положення

1.1. Тестовий період надається виключно з метою оцінки Потенційним замовником придатності послуг до задоволення його ділових потреб в рамках діяльності, не суперечить чинному законодавству України.

1.2. Будь – яка оплата за користування Послугами протягом тестового періоду відсутній.

1.3. Фактом реєстрації в Інформаційної системи Виконавця Потенційний замовник підтверджує безумовне прийняття в поточній редакції умов надання тестового періоду в повному обсязі і згода з усіма положеннями цього документа. Якщо потенційний замовник не приймає в повному обсязі всі умови, наведені в цьому документі, то він не має права користуватися Послугами протягом тестового періоду.

1.4. Докладний перелік послуг, які можуть (але не обов’язково) надаватися протягом тестового періоду визначається згідно з переліком в текстовому вигляді або у вигляді калькулятора – конфігуратора послуг.

1.5. Послуги протягом тестового періоду надаються на основі «як є», вони виключені з Угоди про рівень послуг всіх обмежених гарантій, передбачених цією угодою, і без будь – якої відповідальності з боку Виконавця за будь – які наслідки використання або невикористання послуг.

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Виконавець зобов’язаний:

2.1.1. Вживати заходів для недопущення несанкціонованого доступу до ідентифікаційних даних та іншої конфіденційної інформації потенційного замовника, яка була передана Виконавцю протягом тестового періоду.

2.1.2. Належним чином виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

2.2. Потенційний замовник зобов’язаний:

2.2.1. Перед тим, як увійти в Інформаційній системі Виконавця ознайомитися з даними умовами надання тестового періоду.

2.2.2. При реєстрації в Інформаційній системі Виконавця надати Виконавцю усі необхідні достовірні дані для такої реєстрації.

2.2.3. Не допускати розголошення третім особам будь – яких пов’язаних з обслуговуванням облікових даних, в тому числі, але не обмежуючись цим, реєстраційних даних в Інформаційній системі Виконавця.

2.2.4. Не застосовувати Послуги в цілях і не здійснювати дій, що не відповідають цілям надання тестового періоду, наведеної в п.1.1., Або заборонених чинним законодавством України, в тому числі (але не обмежуючись цим):

2.2.4.1. Не робити шкідливі дії, спрямовані на платформу Виконавця або сервіси інших клієнтів, обмеження або блокування доступу інших клієнтів до послуг Виконавця;

2.2.4.2. Замовником здійснюються спроби несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Виконавця;

2.2.4.3. Не робити поширення, шляхом розсилки, електронних повідомлень або розміщення в мережі Інтернет інформації, поширення якої заборонено законодавством України, нормами міжнародного права, а також інформації, поширення якої суперечить нормам моралі і утискає права і законні інтереси третіх осіб;

2.2.4.4. Не робити поширення шкідливих програм для ЕОМ або інших прирівняних до них програм для ЕОМ і їх компонентів;

2.2.4.5. Послуги, що надаються Потенційному замовникові Виконавцем, використовуються Потенційним замовником для здійснення дій, що порушують авторські або суміжні права третіх осіб;

2.2.4.6. Послуги, що надаються Потенційному замовникові Виконавцем, використовуються Потенційним замовником для масової розсилки електронних повідомлень як комерційного, так і некомерційного змісту, в разі, якщо розсилка здійснюється без попередньої згоди адресатів на отримання даних повідомлень (спам), а також в тих випадках, коли за допомогою такої розсилки, здійснюваної третіми особами, здійснюється поширення реклами товарів, робіт, послуг потенційного замовника або інформаційного ресурсу потенційного зам чика;

2.2.4.7. Потенційним замовником порушуються належали Виконавцю авторські права на програму (програми) для ЕОМ, використання якої (яких) здійснюється потенційним замовником на підставі ліцензійного договору (ліцензії) з Виконавцем;

2.2.4.8. Потенційний замовник зберігає інформацію, заборонену законодавством України та нормами міжнародного права. Зберігання матеріалів порнографічного характеру;

2.2.4.9. Потенційний замовник зберігає інформацію, яка отримана неправомірно повністю або частково, захищена авторським та / або суміжним правом без дозволу власників цих прав;

2.2.4.10. Потенційний замовник зберігає інформацію, що містить віруси або інші шкідливі компоненти;

2.2.4.11. Потенційний замовник вчиняє дії, спрямовані на порушення нормального функціонування елементів хмарної інфраструктури та / або мережі Інтернет (комп’ютерів, іншого обладнання або програмного забезпечення), а також злому платформи Виконавця;

2.2.4.12. Потенційний замовник вчиняє дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу до ресурсів хмарної інфраструктури та / або мережі Інтернет (комп’ютера, іншого обладнання або інформаційного ресурсу), подальше використання такого доступу, а також знищення або модифікації даних на цьому ресурсі.

2.2.5. До закінчення тестового періоду попередити Виконавця про бажання збереження розгорнутого під час тестового періоду прикладного ландшафту з метою подальшого переходу до використання послуг на комерційній основі. У момент переходу до використання послуг на комерційній основі оплатити вартість зберігання ландшафту за період з дати закінчення тестового періоду до дати початку комерційної експлуатації в розмірі вартості послуг за цей період.

2.2.6. Дотримуватися законодавства України, що стосується інформації, її передачі та захисту.

2.2.7. Не допускати незаконного використання об’єктів інтелектуальної власності. При користуванні Послугами використовувати виключно ліцензійно чисте програмне забезпечення, для чого Потенційний замовник зобов’язується укладати відповідні ліцензійні договори з правовласниками програмного забезпечення або іншим чином забезпечувати його використання.

2.2.8. Самостійно нести відповідальність за інформацію, яка зберігається, обробляється, передається або виходить за допомогою послуг, а саме, при дотриманні авторського права, інших норм законодавства та етики поведінки в мережі; за несанкціонований доступ до комп’ютерів і інформаційних джерел.

2.2.9. Самостійно нести ризик можливих несприятливих для нього наслідків, пов’язаних з втратою або розголошенням Потенційним замовником своїх облікових даних доступу або з порушенням цілісності і / або доступності розгорнутого під час тестового періоду прикладного ландшафту.

2.2.10. Чемно, без використання ненормативної лексики спілкуватися з представниками Виконавця, без пред’явлення необгрунтованих звинувачень в бік Виконавця в будь – якій формі.

2.2.11. Належним чином виконувати інші обов’язки, передбачені цими умовами надання тестового періоду і чинним законодавством України.

2.2.12. Нести відповідальність за неналежне користування Послугами згідно з чинним законодавством України.

2.3. Виконавець має право:

2.3.1. Самостійно встановлювати і в який – момент змінювати можливість отримання і тривалість тестового періоду, а також умови його надання, без обов’язку повідомлення потенційного замовника в будь – якій формі.

2.3.2. В якій – момент на власний розсуд і без обов’язкового пояснення причин або попередження відмовити Потенційному замовникові в наданні тестового періоду або достроково завершити наданий тестовий період і видалити всі дані потенційного замовника, що зберігаються в Інформаційній системі Виконавця.

2.3.3. Видалити всі дані потенційного замовника, що зберігаються в Інформаційній системі Виконавця після завершення тестового періоду якщо потенційний замовник не скористався своїм правом переходу до комерційного використання послуг відповідно до п. 2.4.4. даних умов надання тестового періоду або не попередив про бажання збереження даних відповідно до п.2.2.5. даних умов надання тестового періоду.

2.3.4. Інформувати потенційного замовника про нові види послуг, які Виконавець може надавати Потенційному замовникові, шляхом надсилання електронного листа.

2.3.5. Виконавець має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

2.4. Потенційний замовник має право:

2.4.1. Отримувати від Виконавця інформацію про Послугу і умови їх надання.

2.4.2. Звертатися із запитами та пропозиціями з налаштування, використання та поліпшення якості послуг в службу технічної підтримки Виконавця.

2.4.3. Змінювати відповідно до своїх інтересів перелік і параметри послуг, які він використовує під час тестового періоду.

2.4.4. Під час тестового періоду або після його закінчення на свій розсуд відмовитися від подальшого використання Послуг або перейти до їх використання на комерційній основі шляхом підписання договору та внесення оплати за послуги.

2.4.5. Потенційний замовник має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

3. Інше

3.1. Кожна із Сторін відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає іншій Стороні однозначний беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних в письмовій та / або електронній формі в обсязі, що міститься в цих умовах надання тестового періоду, з метою забезпечення реалізації цивільно -правових, господарсько-правових, адміністративно-правових відносин, а також підтверджує, що повідомлений про включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони, права як суб’єкта персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються. При цьому Виконавець забезпечує обробку персональних даних потенційного замовника виключно з метою надання послуг протягом тестового періоду.

Ознайомтеся з нашою презентацією

Компанія UCloud є срібним партнером Microsoft, а також співпрацює з українськими (ВОЛЗ) і європейськими (Fiberax) компаніями для організації каналів передачі даних.